Begrippenlijst

Binnenvaartschip
Een binnenvaartschip is een niet-zeewaardig vaartuig dat goederen over de binnenwateren (zoals rivieren, kanalen en meren) vervoert.

CEMT-klasse
Om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen is de binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in `CEMT-klasses`. Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. De klasse-indeling is bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport.

CO2 :Koolstofdioxide
Kooldioxide (CO2) is het belangrijkste broeikasgas. CO2 maakt deel uit van een natuurlijke kringloop. Het overschot aan CO2 ontstaat door verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkolen.

Emissie
Emissie betekent ‘uitstoot van kleine deeltjes’. Vervuilende deeltjes kunnen terecht komen in bodem, water of lucht. Bij emissie draait het om de uitstoot van kooldioxide (CO2) stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10) en/of zwaveldioxide (SO2) in de lucht.

Inland terminal
Plaats in het Europese achterland waar lokale container stromen gebundeld worden om vervolgens per spoor of binnenvaart aan of afgevoerd te worden.


Intermodaal vervoer
Vervoer van lading (in één en dezelfde laadeenheid) bij opvolgende transportmodaliteiten zonder de goederen zelf te behandelen bij het wisselen van modaliteit.

Modaliteit
Een type vervoersmiddel om goederen mee te verplaatsen. Hierbij kan gedacht worden aan de vrachtauto, trein of binnenvaartschip.

NOx: Stikstofdioxiden
Stikstofoxiden worden gerekend tot de stoffen die verzuring van het milieu in de hand werken. Stikstofoxiden ontstaan bij alle vormen van verbranding op hoge temperatuur.

Overslag
Overslag houdt in dat goederen van de ene naar de andere vervoersmodaliteit worden overgebracht (van schip naar vrachtwagen bijvoorbeeld) of van een vervoersmodaliteit naar de kade (plaatselijke opslag).

PM10: Fijnstof
Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling en heeft een ongunstig effect op de gezondheid van mensen. Tot fijnstof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer gerekend.


SO2: Zwavel
Zwaveldioxide (SO2) is een verbinding bestaande uit zuurstof en zwavel. Fossiele brandstoffen bevatten veel zwavel. Bij verbranding ontstaat SO2. Het is schadelijk voor plant, dier en mens.

Teu
TEU is de aanduiding voor de afmetingen van containers. De afkorting staat voor Twenty feet Equivalent Unit. 1 TEU is een container van 20-voet lang, 8-voet breed en 8-voet hoog.

Tonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie. Eén tonkilometer is het vervoer van 1 ton lading (1000) over 1 kilometer.

Verlader
Onderneming of persoon die lading door een vervoerder laat transporteren.